So sánh sản phẩm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ 2021
3.Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2021
4.Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT
5.BC hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021
6.BC của BĐH KQ SXKD2020 và KH SXKD2021
7.BC hđ của BKS năm 2020 và KH hđ năm 2021
8a.Phụ lục.Sửa đổi Điều lệ Cty.2021
8b.Dự thảo Điều lệ Cty CP BMK HN
9a.Phụ lục.Sửa đổi QCQTNB.2021
9b.Dự thảo Quy chế QTNB.BMK 2021
10.Du thao.Quy che hoat dong cua HDQT
11.Du thao.Quy che hoat dong cua BKS
12.TTr. thong qua BCTC năm 2020
13.TTr. Phân phối LN 2020 và KH phân phối LN2021
14.TTr. thù lao HDQT và BKS 2020. KH thù lao 2021
15.TTr. chi lương cho T.BKS chuyên trách 2020
16.TTr. sửa đổi Điều lệ.QCQTNB và ban hành QC HĐQT
17.TTr. ban hành QC hoạt động của BKS
18.TTr. lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
19a.TTr. miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT
19b.TB đề cử.ứng cử bầu bs TV HĐQT
20.Dự thảo.BB hop ĐHCĐ 2021
21.Dự thảo.NQ ĐHCĐ 2021
22. Mẫu.Phieu bieu quyet cac BC va TTr tai DHCD 2021 (mau trang)
23.Mẫu. Phieu bau bo sung TV HDQT.2021 (mau xanh)
24.Mẫu.The bieu quyet DH2021(Mau vang)
Mau.Đơn đề cử ứng viên HĐQT.2021
Mau.Đơn ứng cử HĐQT.2021
Mau.Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ 2021
Mẫu.Phiếu đăng ký thảo luận
Mau.Phiếu góp ý ĐHCĐ 2021
Mau.SYLL ung vien HDQT.2021
Mau.Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2021
Tags:,